Správce osobních údajů: FEROSTAV, a.s.

IČ: 63078937
Sídlo: Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2
Email správce osobních údajů: info@ferostav.cz

Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 3123

1) Základní ustanovení

• Společnost FEROSTAV, a.s. jakožto provozovatel této internetové prezentace, prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

• Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) jsme správcem osobních údajů, tedy shromažďujeme, uchováváme a jinak zpracováváme uživatelem poskytnuté osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

2) Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých je fyzickou osobu možné přímo nebo nepřímo identifikovat – například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor a d. Definice pojmu osobní údaj je pojata velmi široce za účelem zahrnutí veškerých údajů týkajících se určeného nebo určitelného jednotlivce.

• Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

• Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů oprávněného zájmu, které jsou specifikovány níže

3) Oprávnění a účely zpracování osobních údajů

o zajištění řádného fungování internetové prezentace o komunikace s tazateli prostřednictvím vyplněného webového formuláře, emailu, poštovní adresy nebo telefonu o oprávněný zájem správce osobních údajů na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, newsletterů, marketingové akce)

4) Doba uchování osobních údajů

• V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena jakákoliv naše zákonná povinnost nebo povinnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

• Po uplynutí oprávněné doby uchovávání osobních údajů budou osobní údaje vymazány.

5) Zabezpečení osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a s nařízením Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 označované jako GDPR.

6) Předávání osobních údajů

• Vaše osobní údaje jsou dostupné pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům (i třetím stranám) a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování.

• Za určitých podmínek jsme oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů i orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

7) Cookies

• Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na internetovou prezentaci, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Jsou posuzovány v podobě hromadného celku a jsou označovány jako pseudonymizované.

• Internetovou prezentaci lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu, tedy je možné odmítnout ukládání a zpracování cookies úpravou nastavení prohlížeče. V takovém případě nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu internetové prezentace, když jsou cookies zakázány. Změnu nastavení pro zakázání shromažďování cookies měření návštěvnosti lze provést zde.

• Naše internetová prezentace používá Cookies soubory typu „session cookies“ a „persistent cookies“.

a) Krátkodobé (session cookie) – umožňují procházet jednotlivými záložkami prezentace a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Session cookie se automaticky odstraní v okamžiku, kdy zavřete prohlížeč.

b) Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí delší doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

a) Technické – umožňují základní funkce webu, např. přihlašování, přehrávání videa nebo sdílení obsahu.

b) Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme internetovou prezentaci lépe přizpůsobovat chování a potřebám návštěvníků.

c) Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již naši prezentaci navštívili.

d) Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnocovat úspěšnost kampaní.• Pro analytické, bezpečnostní a marketingové účely mohou být shromážděné cookies soubory zpracovávány dalšími zpracovateli:
o Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
o Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

• Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, bližší informace najdete:
o Google – https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
o Google – https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
o Google – https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us
o Facebook -https://www.facebook.com/policy.php
o Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875
o Twitter – https://twitter.com/en/privacy
o YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs

• Využívání Cookies souborů můžete zakázat v prohlížečích/systémech, dle návodů:
o Chrome + Android – ZDE
o Firefox – ZDE
o Explorer – ZDE
o Opera – ZDE
o Safari – ZDE

• Používáním internetové prezentace vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedenými způsoby

8) V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva

• Právo na přístup k Vašim osobním údajům
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti je naše společnost oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

• Právo na opravu
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

• Právo být zapomenut
Pokud ještě nevypršela doba uchování osobních údajů dle těchto pravidel (viz výše), a není to v rozporu s Nařízením o GDPR či platnými českými zákonnými pravidly na Vaši žádost vaše osobní údaje vymažeme.

• Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů a to pokud:
a) osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné
b) zpracování je nezákonné
c) osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu
právního nároku
d) podal/a jste námitku proti zpracování.
Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny
žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá
z výše uvedených situací.

• Právo podat námitku
Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

• Právo na přenositelnost údajů
V případě, že chcete, aby naše společnost Vaše osobní údaje předala Vámi zvolenému třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. Pouze v případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

• Právo podat stížnost k dozorovému orgánu
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Uvedená práva je možno uplatňovat na e-mailové adrese v záhlaví tohoto dokumentu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2020.